وب سايت چهاربان

پکیج Silver

این پکیج شامل 10 امتحان است

تعداد دفعات اجرای امتحانات نا محدود است

این پکیج شامل 10 امتحان تئوری رانندگی به زبان فارسی میباشد – هر امتحان دارای 3 بخش و 65 سوال در مجموع 650 سوال تئوری به زبان فارسی میباشد – این سوالات کاملا هم سطح سوالات تئوری واقعی میباشند

فقط دارندگان اکانت 

Silver, Gold, Premium 

به اين پکیج دسترسی دارند

پکیج Gold

این پکیج شامل 15 امتحان است

تعداد دفعات اجرای امتحانات نا محدود است

این پکیج شامل 15 امتحان تئوری رانندگی به زبان فارسی میباشد – هر امتحان دارای 3 بخش و 65 سوال در مجموع 975 سوال تئوری به زبان فارسی میباشد – این سوالات کاملا هم سطح سوالات تئوری واقعی میباشند

فقط دارندگان اکانت 

 Gold, Premium 

به اين پکیج دسترسی دارند

پکیج Premium 

این پکیج شامل 20 امتحان است

تعداد دفعات اجرای امتحانات نا محدود است

این پکیج شامل 20 امتحان تئوری رانندگی به زبان فارسی میباشد – هر امتحان دارای 3 بخش و 65 سوال در مجموع 1300سوال تئوری به زبان فارسی میباشد – این سوالات کاملا هم سطح سوالات تئوری واقعی میباشند

فقط دارندگان اکانت 

  Premium 

به اين پکیج دسترسی دارند